38th IARCS Annual Conference (Divya Bhaskar(City Bhaskar))